Bits for Kids

Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder enige uitzondering

All rights apply to all children, without any exception

Ieder kind heeft recht op onderwijs

Every child has the right to education

Ieder kind heeft recht om op te groeien in een liefdevol gezin of gezinsvervangende situatie

Every child has the right to grow up in a loving family or family situation

Ieder kind heeft recht op bescherming tegen elke vorm van arbeid die schadelijk is voor zijn gezondheid, scholing en ontwikkeling

Every child has the right to protection against any form of work that is harmful to their health, education and development

Ieder kind heeft recht op vrije tijd, op spelen en op deelname aan culturele en artistieke activiteiten

Every child has the right to leisure, to play and participation in cultural and artistic activities